Beleidsplan Stichting getITfree


versie 2021

Inleiding

De digitalisering van onze samenleving neemt snel toe. Het wordt steeds moeilijker om op analoge wijze ( op papier) zaken te regelen. Zelfs de overheid verplicht in toenemende mate burgers om hun zaken digitaal te regelen. Het hebben van een apparaat om online te kunnen, is steeds belangrijker in onze maatschappij.

Binnen onze maatschappij bestaat een groep mensen die zelf niet in staat is om voor een Basis Internet Apparaat (BIA) te zorgen.

Omschrijving Basis Internet Apparaat:
Een apparaat (in de vorm van een computer, tablet, smartphone, laptop of andersoortig device) dat geschikt is om online persoonlijke zaken te regelen. Persoonlijke zaken bestaan uit: online informatie zoeken, beheer van financiën (belastingaangifte, internetbankieren), e-mail, documenten schrijven (bijvoorbeeld t.b.v. sollicitatiebrieven), studie, sociale media en indien mogelijk andere vormen van (multi)media.

Het doel van Stichting getITfree is om ervoor te zorgen dat iedereen over een BIA kan beschikken.

Stichting getITfree haalt bij bedrijven en particulieren afgeschreven hardware (gratis) op. Daar waar nodig worden reparaties gedaan, onderdelen vervangen en de benodigde software geïnstalleerd voordat de hardware wordt uitgeleverd.

Samen met onze partners zorgt Stichting getITfree ervoor dat gereviseerde BIA’s bij mensen terecht komen die het nodig hebben en niet over de middelen beschikken om er zelf een aan te schaffen.

De toetsing hiervoor wordt gedaan door samenwerkende organisaties die zicht hebben op de situatie en de financiële middelen van de persoon. Dergelijke organisaties zijn onder andere: Wijkracht, Werk en Inkomen, Arbe Dienstverlening en VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Missie

Stichting getITfree wil mensen, die het zelf niet kunnen betalen, maar het in deze tijd voor verschillende doeleinden wel nodig hebben, een BIA in bruikleen aanbieden, zodat zij de mogelijkheden en kansen krijgen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de digitale samenleving.

Visie

Stichting getITfree wil meewerken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, waarin iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij.
In de huidige vergaand gedigitaliseerde samenleving heeft iedereen een BIA nodig. Stichting getITfree wil mensen die zelf financieel onvoldoende middelen hebben van  een basis internet apparaat voorzien.

Wij willen daarmee een brug vormen tussen bedrijven/organisaties/individuen met een aanbod aan gebruikte apparatuur en hen die een BIA nodig hebben. 

Wij willen gebruikte apparatuur een nieuwe bestemming geven
Wij repareren waar nodig en hergebruiken zoveel mogelijk.
De materialen die niet hergebruikt kunnen worden recyclen wij, daarmee willen wij onnodige verspilling voorkomen. 

Bij het geschikt maken van de apparatuur zullen behalve vrijwilligers,  daar waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.
 

Doelstellingen

Stichting getITfree gaat ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk apparatuur wordt verspilt. We hergebruiken apparatuur waar mogelijk, onbruikbare apparatuur recyclen we.
Vanaf 2017 gaan we 50 BIA’s in de regio Twente verstrekken. Ons doel is dit in de komende jaren met 50 BIA’s per jaar uit te breiden.
We verstrekken BIA’s aan individuen, stichtingen en andere non-profit organisaties.
Voor de reparatie en herinstallatie werken we daar waar mogelijk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel mensen met een beperking. 
We hebben een geschikte ruimte voor opslag, werkruimte en uitgifte van materialen.
We werken samen met minimaal een vijftal doorverwijzende instanties. Jaarlijks proberen we met meer instanties samen te werken.
In 2022 heeft getITfree een goede naamsbekendheid in de regio en zijn we in staat een meerjarige exploitatiebegroting te maken. 
Stichting getITfree is in staat om een meerjarige begroting te maken, zodat we onze doelen kunnen verwezenlijken.
Stichting getITfree behoudt de ANBI status bij de Belastingdienst.

Financiën

Stichting getITfree heeft geen winstoogmerk, maar maakt wel onkosten en genereert inkomsten.

Onkosten en uitgaven

In het traject van het ophalen van gedoneerde apparaten tot het weggeven van BIA's zijn diverse kostenposten aanwezig. Te denken valt aan onkosten voor het ophalen van de apparatuur, opslaan van apparatuur en het repareren van apparatuur.

Zoveel mogelijk tracht Stichting getITfree de kosten te drukken, door onder andere het inzetten van vrijwilligers. Op termijn willen we een kostenvergoeding realiseren voor de vrijwilligers, daarbij denken we aan een onkostenvergoeding en mogelijk een urenvergoeding. 

Door het samenwerken van partners uit bedrijfsleven en de overheid kunnen we tweezijdig kosten besparen. Voor de donateur kan het sloopkosten, uitzoekkosten en transportkosten schelen. Daarnaast zoeken we een ruimte voor langdurige opslag van goederen. We denken dat het feit dat we een stichting zijn geworden en een ANBI status hebben, hierbij vertrouwen wekt bij deze partijen. We maken vooral gebruik van het besef van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De uitgaven van Stichting getITfree zullen grotendeels direct te herleiden zijn, aan het bereiken van de doelstellingen, we hanteren hierbij de 90%/10% regel. Hiertoe heeft het bestuur ook in de statuten een aantal zaken vastgelegd. Onder andere het beloningsbeleid voor het bestuur van de stichting is hierin verankerd. Vanwege de ANBI status bereikt hebben, heeft Stichting getITfree een aantal zaken geregeld, onder andere op haar website en in de statuten.

Inkomsten

Naast kostenbesparing en dingen kosteloos proberen te regelen, zullen we ook aan inkomstenbronnen moeten denken, zodat Stichting getITfree we over een aantal jaren nog in staat is om haar doelstellingen te halen en een meerjarige begroting kan opstellen. 

Goederen donatie

Bedrijven, overheden en particulieren kunnen goederen doneren. Deze goederen hebben een waarde, veelal niet uit te drukken in een financiële waarde. Dit doordat de goederen afgeschreven en vaak defect. Deze goederen hebben pas waarde als vrijwilligers de apparatuur gerepareerd/herinstalleerd zijn en klaar zijn voor uitgifte.

Recyclen

Één van de mogelijke inkomstenbronnen, is het recyclen van onbruikbare rest apparatuur. Wanneer aan het eind van het traject, apparatuur te beschadigd, onbruikbaar of onherstelbaar is, dan zullen we deze gaan recyclen. Bij het recyclen van apparatuur kan er een inkomstenbron gecreëerd worden, waarbij waardevolle delen zoals metalen, chips, moederborden en dergelijke naar oud ijzer gebracht worden en inkomsten genereren.

Fondsenwerving

Tevens zal Stichting getITfree de mogelijkheden van fondsenwerking en het aanvragen van subsidie mogelijkheden onderzoeken. Dergelijke inkomstenbronnen zullen noodzakelijk zijn, in de opstartfase van de Stichting en in de jaren daarna. Op dit moment van schrijven ontvangen we een jaarlijkse donatie van Kringloop Borne en Rabobank.

Vrijwilligers

Stichting getITfree maakt dankbaar gebruik van de hulp van vrijwilligers. De werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten zijn divers, onder andere:
Inzameling gedoneerde goederen, ophalen, sorteren
Reparatie apparatuur
Contact met gebruikers en instanties
Uitgifte van BIA’s
Recyclen

We zullen ons vrijwilligersbeleid moeten updaten, vanwege de Corona pandemie, heeft dit momenteel minder prioriteit.